Shankar Ganesh is the Marketing Analyst at Freshdesk.